شرط مرزی فن ورودی

شرط مرزی فن ورودی

Intake Fan Boundary Condition

از شرط مرزی فن ورودی برای مدلسازی یک فن با پرش فشار مشخص استفاده می‌شود. برای شبیه‌سازی این گونه مسائل باید پرش فشار فن، جهت جریان، فشار و دمای محیط در ورودی جریان، معلوم باشد. در این صفحه چگونگی استفاده از این نوع شرط مرزی تشریح شده است.

ورودیها در شرط مرزی فن ورودی

مجدداً یاد آوری می‌شود که در شبیه‌سازی عددی جریان، تعیین دقیق متغیرها و اسکالرهای جریان در مرزها از اهمیت بسیاری برخوردار است. بسته به نوع رژیم جریان، پارامترهای ورودی در مرز فن ورودی با یکدیگر متفاوت است. بطور کلی ورودی‌های مربوط به این شرط مرزی عبارتند از:

 • فشار کل (سکون): Total (Stagnation) Pressure
 • دمای کل (سکون): Total (Stagnation) Temperature
 • جهت جریان: Flow Direction
 • فشار استاتیک: Static Pressure
 • پرش فشار
 • پارامترهای آشفتگی (Turbulence Parameters) برای شبیه‌سازی جریان‌های آشفته
 • پارمترهای تابش در قسمت Radiation برای شبیه‌سازی جریان‌های همراه با انتقال حرارت تابشی با استفاده از مدل‌های P-1، DTRM و DO
 • نسبت جرمی گونه‌های شیمیایی یا کسر مولی در قسمت Species برای شبیه‌سازی جریان‌های همراه با واکنش‌های شیمیایی
 • نسبت ترکیب و واریانس (Mixture Fraction and Variance) در قسمت Species برای محاسبه احتراق غیر پیش آمیخته (Non-Premixed Combustion) یا احتراق پیش آمیخته جزئی (Partially Premixed Combustion)
 • متغیر پیشرفت (Progress Variable) در قسمت Species برای محاسبه احتراق پیش آمیخته یا پیش آمیخته جزئی (premixed or partially premixed combustion)
 • شرائط مرزی فاز گسسته (Discrete Phase) در قسمت DPM برای محاسبه جریان همراه با فاز گسسته
 • نسب حجمی فازهای ثانویه در قسمت Multiphase برای شبیه سازی جریان‌های چند فازی
 • پارامترهای جریان کانال باز (Open Channel Flow) در قسمت Multiphase برای شبیه سازی جریان‌های چند فازی به روش VOF

بسته به نوع رژیمهای جریان که در بالا عنوان شده، پارامترهای مرتبط در پانل شرط مرزی قابل دسترس می‌شود که باید به درستی تعیین گردد (شکل بالای صفحه). تمامی موارد بالا در صفحاتی مثل شرط مرزی فشار ورودی، تعیین پارامترهای آشفتگی در مرزها یا مطالب مرتبط توضیح داده شده است. این صفحه تنها درمورد چگونگی تعیین پرش فشار می‌باشد.

تعیین پرش فشار

در مدل فن ورودی، فن بینهایت نازک فرض شده و پرش فشار درون آن، بصورت تابعی از سرعت عبوری از فن، محاسبه می‌گردد. در شرائط جریان برگشتی، فن بصورت یک دریچه خروجی و با ضریب افت متناسب رفتار می‌کند. می‌توان پرش فشار را بصورت یک عدد ثابت یا تابع چند جمله‌ای از مؤلفه عمودی سرعت در مرز ورودی در نظر گرفت. پرش فشار در کادر فهرست Pressure-Jump (شکل 9-7) وارد می‌شود.

بازگشت

مطالب مرتبط

شرط مرزی فن

شرط مرزی فن خروجی

تعیین پارامترهای آشفتگی در مرزها

شرط مرزی فشار ورودی

شرط مرزی سرعت ورودی

شرط مرزی دبی جرمی ورودی

شرط مرزی دریچه ورودی

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

محمدرضا کلیچ