مدل جت-دیواره در DPM

تئوری مدل جت-دیواره در DPM

Wall-Jet Model Theory In DPM

تئوری مدل جت-دیواره در DPM چگونگی برخورد جت جریان مایع به دیواره را توصیف می‌کند. در واقع شرط مرزی جت-دیواره (Wall-Jet) گستره‌ای از جهات و سرعت‌های بازگشتی (Rebound) در زمان برخورد یک قطره مایع با دیوار را تعریف می‌کند. این مدل برای حالت‌هایی که قطرات با دیوارهای داغ برخورد می‌کنند و هیچ فیلمی روی دیوار تشکیل نمی‌شود، بسیار مناسب است. البته لازم به توضیح است که قطرات در برخورد با دیواره و بسته به شدت برخورد با دیواره به آن چسبیده و یا اینکه از آن بازتابیده می‌شوند. در واقع شرط مرزی Wall-Jet برای حالت بازتابش قطرات پس از برخورد با دیواره داغ مناسب است. جهت و سرعت قطرات از شار ممنتم حاصل از برخورد -که تابعی از زاویه برخورد، Φ، است (شکل ابتدای صفحه) و همچنین عدد وبر بدست می‌آید.

شرط مرزی جت-دیواره با فرض مشابه با برخورد جت غیر لزج به دیواره جامد بیان شده است. معادله (224) نشان می‌دهد که حل عددی برخورد غیر متقارن بر پایه یک رابطه تجربی براساس ارتفاع شیت (H) و مبتنی بر زاویه بازگشت قطره از نقطه برخورد (ψ) انجام می‌شود. احتمال اینکه قطره نقطه برخورد را با زاویه‌ای بین ψ+δو ψ ترک کند با استفاده از انتگرال گیری H(ψ) بدست می‌آید (رابطه 225). در معادله (225)، p یک عددی تصادفی بین صفر و یک می‌باشد. پارامتر β نیز براساس تحقیق نابر (Naber) و ریتز (Ritz) و بصورت معادله (226) محاسبه می‌شود [1].

معادلات 8 تئوری مدل جت-دیواره در DPM

: ارتفاع شیت در ψ=π

β: ثابت اندازه‌گیری شده از بقای جرم و ممنتم

لازم به توضیح است که نرم افزار Fluent از بیان ساده شده‌ی معادله (226) برای محاسبه β استفاده می‌کند.

 

:[1]

J. D. Naber and R. D. Reitz. “Modeling Engine Spray/Wall Impingement”. Technical Report 880107, Society of Automotive Engineers. General Motors Research Laboratories, Warren, MI. 1988.

 

بازگشت

مطالب مرتبط

تئوری حرکت ذره در مدل DPM

محاسبه ضریب درگ ذرات در مدل DPM

قوانین تبادل گرما و جرم در مدل DPM

تئوری تعادل مایع-بخار (Vapor Liquid Equilibrium Theory) در مدل DPM

میانگین‌گیری خواص فیزیکی (Physical Property Averaging) در مدل DPM

تئوری مدل انعکاس ذره-دیواره (Wall-Particle Reflection Model Theory) در مدل DPM

تئوری مدل فیلم دیوار (Wall-Film Model Theory) در DPM

خوردگی دیوار (Wall Erosion)

تئوری انتقال حرارت در برخورد ذره به دیواره (Particle–Wall Impingement Heat Transfer Theory)

تئوری مدل اتمایزر (Atomizer Model Theory)

تئوری مدل شکست ثانویه (Secondary Breakup Model Theory)

مدل برخورد روش المان گسسته (Discrete Element Method Collision Model)

تئوری مدل برخورد و انعقاد قطرات (Collision and Droplet Coalescence Model Theory)

کوپلینگ یک‌ طرفه و دو طرفه (One-Way and Two-Way Coupling)

متوسط گیری گره‌-مبنا (Node Based Averaging)

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

محمدرضا کلیچ

Ansys Fluent