شبکه بندی باسازمان شیئ میانی (Medial Object)

شبکه بندی باسازمان شیئ میانی (Medial Object)

Medial Object (Medial Axis) Structured Grid Generation

شبکه بندی باسازمان شیئ میانی (Medial Object) نیز یکی دیگر از راهکارهای تولید شبکه باسازمان با استفاده از تجزیه هندسی دامنه محاسباتی به شمار می‌رود. روش تولید شبکه شیء میانی در واقع یک متد بلوک بندی اتوماتیک برای هندسه (دامنه‌های) حاوی یک یا چند شیئ می‌باشد. این شبکه که به شبکه محور میانی (Medial Axis) نیز معروف است از متد مبتنی بر ورنای (Voronoi) تولید می‌شود.

به طور کلی در این متد یک ناحیه فرعی ایجاد می‌شود که در حقیقت یک بلوک برای هر رأس، لبه و سطح میانی را تشکیل می‌دهد. در ادامه بلوک با استفاده از روش‌های توزیع نقاط میانی شبکه بندی می‌شود. به طور خلاصه این روش در دو مرحله اصلی خلاصه می‌شود.

1: بزرگترین دایره‌ها (کره‌های) ممکن را در اطراف مدل رسم نمایید. مراکز دایره‌ها (کره‌ها) مسیر شبکه بندی را مشخص می‌کنند (شکل ابتدای صفحه).

2: با اتصال مراکز دایره‌ها دامنه محاسباتی به طور خودکار به نواحی قابل شبکه بندی به روش نگاشتی (Mappable Zones ) تقسیم می‌شود (شکل ابتدای صفحه).

توجه کنید که اولا این روش برای مسائل سه بعدی در حال توسعه است و ثانیا اینکه از آن برای شبکه‌بندی حل مسائل به روش المان محدود و یا به عبارت دیگر حل مسائل جامداتی استفاده می‌شود.

به نظر می‌رسد در نرم افزارهای شبکه بندی نظیر Gambit، Ansys Mesh و البته ICEM-CFD از الگوریتم شیئ یا محور میانی برای تولید شبکه باسازمان استفاده نمی‌شود. حداقل اینکه به طور صریح در این نرم افزارها به آن اشاره نشده است. در عوض در نرم افزارهای المان محدود از جمله آباکوس این نوع شبکه بندی با عنوان Medial Axis در دسترس است. 

 

:[1]

http://www.ijrame.com/wp-content/uploads/2019/03/V5i503.pdf

 

:[2]

www.researchgate.net/publication/339295881

 

:[3]

T. K. Dey, W. Zhao, Approximate medial axis as a Voronoi subcomplex, Computer-Aided Design 36 (2004)

 

بازگشت

مطالب مرتبط

شبکه بندی-چندبلوکی (Multi Block Grid Generation)

شبکه بندی زیر-نگاشتی (Sub-Mapped Grid Generation)

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

محمدرضا کلیچ