تطبیق شبکه محدودیت مبنا

تطبیق شبکه محدودیت مبنا

Limitation-Based Mesh Adaption

با استفاده از تطبیق شبکه محدودیت مبنا، علامت گذاری المان‌ها به شما این امکان را می‌دهد تا سلول‌هایی را که متغیر(های) آن‌ها از مقادیر محدوده‌های تعریف شده توسط خودتان خارج بودند را مشخص کنید. همانطور که می‌دانید در هنگام کد نویسی و یا استفاده از نرم افزارهایی مانند Fluent می‌توایند محدوده بیشترین و کمترین مقدار را برای متغیرهای مهم جریان از قبیل فشار، دما، نسبت لزجت آشفتگی به لزجت ملکولی و موارد دیگر را مشخص کنید. پس از حل جریان این گزینه را دارید تا سلول(هایی) که هر یک از متغیرهای آن‌ها در محدوده مجاز قرار نگیرد(ند) را با استفاده از این روش مشخص کنید.

لازم به توضیح است که این شبکه تطبیقی از جنس شبکه تطبیقی نود آویزان (Hanging Node) است.

  • تطبیق شبکه محدودیت مبنا در نرم افزار Fluent

برای اصلاح شبکه بر اساس محدودیت‌ متغیرها (Variable Limitation) در نرم افزار Fluent لازم است طبق مراحی زیر عمل کنید:

  • طبق آدرس زیر فرم Limit Register در نرم افزار Fluent (کادرهای قرمز) را باز کنید (شکل-1):

Domain/Adapt/Refine_Coarsen/Cell Registers/New/Limiter

تطبیق شبکه محدودیت مبنا

شکل-1: فرم‌های تطبیق شبکه و علامت گذاری سلول‌ها با معیارهای متغیرهای جریان (Limit Register)
  • در فرم Limit Register متغیر مورد نظر را از قسمت Solution Limiter انتخاب کنید.

همانطور که در فرم یاد شده می‌بیند تعداد متغیرهای قابل انتخاب محدود هستند. در واقع این گزینه‌ها همان گزینه‌هایی هستند که شما مرزهای بالا و پایین آن را در فرم Solution Limits نشان داده شده در شکل (2) مشخص و یا از همان مقادیر پیش فرض استفاده کردید (شکل-2).

Solution/Limits

تطبیق شبکه محدودیت مبنا

شکل-2: فراخوانی فرم Solution Limits در نرم افزار Fluent
  • تنظیمات را ذخیره کنید تا علامت گذاری المان‌ها انجام شود (گزینه Save در فرم Limit Register).

با تعیین پارامترهای دلخواه برای علامت گذاری محدودیت مبنا، المانهایی که مقدار پارامترهای انتخابی از حدود معین خارج شده‌اند، علامت گذاری می‌شوند. پس از آن می‌توانید شبکه را براساس سلول‌های منتخب تصحیح کنید.

توجه داشته باشید که می‌توانید نحوه نمایش المان‌های علامت گذاری شده را با استفاده از فرم Cell Register Display Option تغییر دهید.

 

بازگشت

مطالب مرتبط

1- تطبیق شبکه به روش نود آویزان

2- تطبیق شبکه بی سازمان چند وجهی

3- تطبیق شبکه مرز مبنا

4- شبکه تطبیقی ناحیه مبنا

5- شبکه تطبیقی متغیر مبنا

6- شبکه تطبیقی باقیمانده مبنا

7- تطبیق شبکه حجم مبنا

 

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

محمدرضا کلیچ

Ansys Inc