برای شبیه‌سازی جریان به روش CFD لازمست که هدف از شبیه‌سازی، مدلهای فیزیکی و ریاضی مناسب، و استراتژی حل بهینه مشخص گردد. طبق قاعده کلی در شبیه‌سازی جریان به روش CFD باید برای پرسشهای زیر پاسخ مناسبی در نظر گرفت:

1- چه نتایج ویژه‌ای از این شبیه‌سازی میدان جریان مورد نیاز می‌باشد و از آنها چگونه باید استفاده کرد؟

2- چه درجه ای از دقت برای حل جریان لازم است؟

3- چگونه یک قلمرو فیزیکی به یک دامنه محاسباتی تبدیل شود؟

4- دامنه محاسباتی از کجا آغاز و به کجا ختم می‌شود؟

5- از چه شرایط مرزی باید در مرزهای دامنه محاسباتی استفاده شود؟

6- آیا مساله می‌تواند بصورت دو بعدی و یا تقاورن محوری مدلسازی شود یا اینکه مدلسازی سه بعدی نیاز است؟

7- بهترین شبکه برای حل این مساله چه شبکه‌ای است؟

8- جریان غیر لزج، آرام و یا آشفته است؟

9- جریان پایا و یا ناپایا است؟

10- آیا انتقال حرارت مهم است؟

11- جریان تراکم پذیر و یا غیرقابل تراکم است؟

12- آیا پدیده‌های فیزیکی دیگری نظیر واکنش‌های شیمیایی، تغییر فاز، چند فازی بودن جریان و …موجود است که باید مدلسازی شود؟

13- آیا مساله پیش‌فرضهای موجود در نرم افزار برای انجام محاسبات مناسب است یا اینکه لازمست تغییراتی در آن اعمال شود؟

14- آیا همگرایی با یک راه حل دقیق تر تسریع می‌شود؟

15- آیا محدودیتی از لحاظ حافظه کامپیوتر در حل مساله‌هایی همچون مسا له‌ای که از شبکه‌های چند گا‌نه استفاده می‌کند، وجود دارد یل خیر؟

و … 

توجه دقیق به این موارد قبل از شروع آنالیز جریان بکمک CFD، منجر به موفقیت آمیز بودن تلاشها برای شبیه‌سازی جریان می‌گردد. البته حل میدان جریان با این روش مستلزم رعایت ترتیب در انجام مراحل خاص شبیه‌سازی جریان می‌باشد. بطور کلی برای حل یک مسئله به روش CFD باید از الگوریتم زیر پیروی نمود.

الگوریتم حل مسئله به روش CFD

ویدئوهای آموزشی:

آموزش مقدماتی نرم افزار Fluent قسمت اول: کلیات حل یک مسئله با استفاده از نرم افزار Fluent

 

بازگشت

محمدرضا کلیچ