شبیه سازی جریان‌های دورانی

شبیه سازی جریان در یک پمپ دور بالا با استفاده از نرم افزار Ansys Fluent

Flow Simulation in High RPM Pump. b

 

شبیه سازی جریان حول یک تیغه توربین با استفاده از نرم افزار Ansys Fluent

  Flow Simulation Through Turbine Blade. B

 

شبیه سازی جریان همراه با خنک کاری حول یک تیغه توربین با استفاده از نرم افزار Ansys Fluent

  Flow and Cooling Simulation Through Turbine Blade. B

 

شبیه سازی جریان دورانی ناشی از چرخش ملخ هواپیما با استفاده از نرم افزار Ansys Fluent

  Propeller Spinning Simulation. B

 

شبیه سازی جریان دورانی ناشی از رول زدن موشک با استفاده از نرم افزار Ansys Fluent

  Rolling Simulation. B

 

بازگشت

محمدرضا کلیچ