تطبیق شبکه ناحیه مبنا

تطبیق شبکه ناحیه مبنا

Region-Based Mesh Adaption

در شبکه تطبیقی ناحیه مبنا المان‌های شبکه بر اساس معیار یک ناحیه انتخابی اصلاح می‌شوند. این ناحیه می‌تواند به یکی از صورت‌های دایره/کره، چهار ضلعی/شش وجهی و یا سیلندر در مسائل دو و سه بعدی تعریف شود. با انتخاب ناحیه دلخواه المان‌ها در داخل یا خارج آن علامت گذاری می‌شوند. علامت گذاری المان‌ها هم به این شکل است که اگر مرکز المان در داخل یا خارج محدوده (بنا به انتخاب کاربر) قرار گیرد آن المان به عنوان یک سلول تصحیح شونده انتخاب و علامت گذاری می‌شود. در نهایت المان‌های علامت گذاری شده تصحیح می‌شوند.

جنس تطبیق شبکه ناحیه مبنا از جنس تطبیق شبکه گره آویزان است. باز بودن دست کاربر در انتخاب مکان و اندازه دلخواه ناحیه تطبیق شبکه مهمترین مزیت این روش به شمار می‌رود.

  • تولید شبکه تطبیقی ناحیه مبنا در Fluent

به منظور شناخت بیشتر این نوع شبکه بندی، فرم  تولید مش تطبیقی ناحیه مبنا (Region Register) در شکل (1) نشان داده شده است. برای باز کردن این فرم لازمست گزینه‌ها را به ترتیب زیر در رابط گرافیکی کاربر (GUI) نرم افزار Fluent انتخاب کنیم.

Domain/Adapt/Refine_Coarsen/Cell Registers/New/Region

منوی شبکه بندی تطبیقی ناحیه مبنا در نرم افزار Fluent

شکل-1: فرم شبکه‌بندی تطبیقی ناحیه مبنا (Region Register) در GUI نرم افزار Fluent

مثالی از فرآیند تطبیق شبکه با این روش در نرم افزار Fluent شکل (2) نشان داده شده که شامل مراحل زیر است:

  1. یک شبکه اولیه حول ایرفویل NACA0012 تولید و در نرم افزار Fluent فراخوانی شد.
  2. بسته به نیاز یا نظر کاربر این نوع شبکه تطبیقی می‌تواند قبل یا بعد از حل میدان جریان انجام شود.
  3. یک دایره با شعاع 5 و به مرکز (0, 0.75) تعریف شد.
  4. المان‌های داخل دایره انتخابی علامت گذاری شدند.
  5. تطبیق شبکه در یک مرحله انجام شد.

 

الف: شبکه اولیه شبکه اولیه

ب: سلول‌های علامت گذاری شده روی المان‌های مرزی

 

المانهای علامت گذاری شده در شبکه بندی تطبیقی

ج: اصلاح المان‌های مرزی پس از تطبیق مرز مبنا

 

شل نهایی شبکه تطبیقی ناحیه مبنا
شکل-2: فرآیند تطبیق شبکه براساس ناحیه انتخابی در نرم افزار Fluent

 

بازگشت

مطالب مرتبط

تطبیق شبکه به روش نود آویزان

شبکه تطبیقی بی سازمان چند وجهی

تطبیق شبکه مرز مبنا

شبکه تطبیقی متغیر مبنا

تطبیق شبکه محدودیت مبنا

شبکه تطبیقی باقیمانده مبنا

تطبیق شبکه حجم مبنا

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

محمدرضا کلیچ

Ansys Inc