میانگین‌گیری گره مبنا در DPM

میانگین‌گیری گره مبنا در DPM

Node Based Averaging in DPM

در این نوشتار قصد بر اینست که میانگین‌گیری گره مبنا در DPM را برای شما تشریح کنیم. مقادیر پارسل‌های مختلف در DPM می‌توانند با اعمال شدن در معادلات حلگر جریان روی فاز پیوسته تأثیر بگذارند. در پیش فرض نرم افزار Fluent اثرات پارسل‌های DPM تنها برای سلول‌هایی که شامل پارسل باشند لحاظ می‌گردد. به عنوان یک جایگزین، میانگین‌گیری گره مبنای شبکه می‌تواند برای توزیع اثرات پارسل‌ها روی گره‌های شبکه‌های همسایه مورد استفاده قرار گیرد. این راهکار موجب کاهش وابستگی به شبکه در شبیه‌سازی‌های DPM خواهد شد. چراکه، اثرات پارسل‌ها روی حلگر جریان به طور هموارتری در المان‌های همسایه توزیع خواهد شد.

متغیر φ با استفاده از معادله (493) روی گره شبکه میانگین‌گیری می‌شود. در این معادله φp متغیر ذره، Nin parcel عدد پارسل، φ-node تجمع متغیر ذره در گره برای تمامی پارسل‌های k می‌باشد. w هم تابع وزنی یا همان کرنل (Kernel) است. کرنل‌های مورد استفاده در نرم افزار Fluent در معادلات (494 تا 497) تعریف شده‌اند.

میانگین‌گیری گره مبنا در DPM

Δx: مقیاس طول مشخصه المان محتوی پارسل است.

برای کرنل گوسی، یک پارامتر اضافی a برای کنترل پهنای گوسی مورد نیاز است. کافمن (Kaufmann) و همکاران [1] با انتخاب پهنای باند کوچک و فرض a=6 توفیق مناسبی در دقت کسب نتایج داشتند. در حالیکه اپت (Apte) و همکاران [2] از توزیع پهن باند با مقدار a=0.5 استفاده کردند. به هر حال پیش فرض این مقدار در نرم افزار فلوئنت 1 می‌باشد.

 

:[1]

A. Kaufmann, M. Moreau, O. Simonin, J. Helie. “Comparison between Lagrangian and mesoscopic Eulerian modelling approaches for inertial particles suspended in decaying isotropic turbulence”. Journal of Computational Physics. 277. 13. 6448–6472. Academic Press Professional, Inc., San Diego, CA, USA. June, 2008

:[20]

S. V. Apte, K. Mahesh, and T. Lundgren. “Accounting for finite-size effects in simulations of dispersed particle-laden flows”. International Journal of Multiphase Flow. 34(3). 260–271. 2008

:[3]

https://www.researchgate.net/figure/Schematic-diagram-of-the-construction-of-the-median-dual-mesh-on-hybrid-grids_fig2_233692683

 

 

 

بازگشت

مطالب مرتبط

تئوری حرکت ذره در مدل DPM

محاسبه ضریب درگ ذرات در مدل DPM

قوانین تبادل گرما و جرم در مدل DPM

تئوری تعادل مایع-بخار (Vapor Liquid Equilibrium Theory) در مدل DPM

میانگین‌گیری خواص فیزیکی (Physical Property Averaging) در مدل DPM

تئوری مدل انعکاس ذره-دیواره (Wall-Particle Reflection Model Theory) در مدل DPM

مبانی تئوری مدل جت-دیواره (Wall-Jet Model Theory) در DPM

تئوری مدل فیلم دیوار (Wall-Film Model Theory) در DPM

خوردگی دیواره (Wall Erosion)

تئوری انتقال حرارت در برخورد ذره به دیواره (Particle–Wall Impingement Heat Transfer Theory)

مدل اتمایزر (Atomizer Model Theory)

تئوری مدل شکست ثانویه (Secondary Breakup Model Theory)

مدل برخورد روش المان گسسته (Discrete Element Method Collision Model)

تئوری مدل برخورد و انعقاد قطرات (Collision and Droplet Coalescence Model Theory)

کوپلینگ یک‌ طرفه و دو طرفه (One-Way and Two-Way Coupling)

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

محمدرضا کلیچ