با تائید صحت نتایج بدست آمده به کمک دینامیک سیالات عددی، این روش به یک روش سریع و اقتصادی در صنعت تبدیل شده است. بطور کلی، با استفاده از دینامیک سیالات عددی، شبیه‌سازی جریانهای زیر امکان‌پذیر است:

–          جریانهای تراکم‌ناپذیر و تراکم‌پذیر،

–          جریانهای پایا و ناپایا،

–          جریانهای غیر لزج، آرام، آشفته و انتقالی،

–          جریانهای همراه با انتقال حرارت

–          جریانهای چندفازی،

–        جریان‌های دورانی (جریان در دامنه‌های متحرک نظیر جریان داخل توربین‌ها، کمپرسور‌ها، پمپ‌ها، فن‌ها، پروانه‌ها و …)،

–          جریان در نواحی متخلخل،

–         جریان سیال نیوتنی و غیر نیوتنی،

–          جریانهای همراه با ترکیبات شیمیایی، واکنشهای شیمیایی و احتراق،

–          جریانهای همراه با تغییر فاز جریان (ذوب/انجماد)،

–       آکوستیک و

-…

برای آشنایی بیشتر با نرم افزارهای CFD خانواده ANSYS19.2، قابلیت‌های آنها در جدول زیر که برگرفته از خود سایت ANSYS می‌باشد، ارائه شده است.

قابلیت‌های نرم افزارهای CFD خانواده ANSYS و Chemkin

بازگشت

محمدرضا کلیچ