5-7 تطبیق شبکه حجم مبنا (Volume Based Mesh Adaption)

تطبیق شبکه حجم مبنا

Volume Based Mesh Adaption

در تطبیق شبکه حجم مبنا سلول‌های شبکه براساس اندازه یا تغییر حجمشان علامت گذاری می‌شوند. شما می‌توانید المان‌هایی را که حجمشان زیاد است را علمات گذاری کنید. پروسه علامت گذاری هم به این صورت است که المان‌های برخوردار از حجم بیشتر از محدوده حجم تعیین شده واجدالشرایط تشخیص داده می‌شوند.

از طرفی علامت گذاری بر مبنای نرخ تغییر حجم المان‌ها برای بهبود همواری (Smoothing) شبکه مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این حالت هم پروسه علامت گذاری سلولها به این صورت است که المان‌هایی که نرخ رشد حجمشان بیشتر از محدوده تعیین شده باشد انتخاب و علامت گذاری می‌شوند.

معیار نرخ تغییر حجم بر اساس یک حلقه محاسباتی روی وجوه المان‌ها و مقایسه نرخ تغییر آن‌ها نسبت به المان‌های مجاور در هر وجه تعریف می‌شود. به عنوان مثال در شکل (1) نسبت حجم المان‌های V1/V2 و V2/V1 با مقدار حد تعیین شده مقایسه گشته و اگر V2/V1 بزرگتر از محدوده باشد المان C2 علامت گذاری می‌شود.

کعیار تغییر حجم در شبکه تطبیقی حجمک مبنا

شکل-1: نسبت تغییر حجم المان‌های همسایه.

لازم به توضیح است که این شبکه تطبیقی از جنس شبکه تطبیقی نود آویزان (Hanging Node) است.

 

تطبیق شبکه حجم مبنا در نرم افزار Fluent

برای اصلاح شبکه با معیار حجم المان‌ها به ترتیب زیر عمل کنید:

  • از طریق آدرس زیر فرم Volume Register را باز کنید (شکل-1).

…Domain/Adapt/Refine_Coarsen/Cell Registers/New/Volume

 

5-7 تطبیق شبکه حجم مبنا (Volume Based Mesh Adaption)

شکل-2: فرم‌های تطبیق شبکه و علامت گذاری سلول‌ها با معیارهای باقیمانده معادلات (Volume Register)
  • در فرم مذکور معادله (معادلات) مورد نظر را انتخاب کنید.
  • معیار علامت گذاری بر اساس بزرگترین اندازه المان (Magnitude) یا تغییر نرخ حجم المان (Change) را در قسمت Options فرم مذکور مشخص کنید (شکل-3).
  • بیشترین مقدار حجم (Max Volume) یا بیشترین مقدار تغییرات حجم (Max Volume Change) را تعیین کنید. توجه داشته باشید برای تعیین بیشترین یا کمترین مقدار حجم یا تغییر حجم المان‌ها می‌توانید روی گزینه Compute کلیک کنید (شکل-3).

 

تعیین مقدار مناسب برای تطبیق شبکه حجم مبنا

شکل-3 علامت گذاری سلول‌های واجد الشرایط در تغییر حجم المان با نرخ رشد 2.
  • تنظیمات را ذخیره سازی کنید تا علامت گذاری المان‌ها انجام شود (گزینه Save در فرم Residual Register).
  • تطبیق شبکه را انجام دهید (شکل-4).

 

نمونه هایی از المان‌های اصلاح شده پس از تطبیق شبکه بر اساس تغییرات حجم سلول‌های مجاور

شکل-4: نمونه هایی از المان‌های اصلاح شده پس از تطبیق شبکه بر اساس تغییرات حجم سلول‌های مجاور

توجه داشته باشید که می‌توانید نحوه نمایش المان‌های علامت گذاری شده را با استفاده از فرم Cell Register Display Option تغییر دهید.

 

بازگشت

مطالب مرتبط

1- تطبیق شبکه به روش نود آویزان

2- تطبیق شبکه بی سازمان چند وجهی

3- تطبیق شبکه مرز مبنا

4- شبکه تطبیقی ناحیه مبنا

5- شبکه تطبیقی متغیر مبنا

6- تطبیق شبکه محدودیت مبنا

7- شبکه تطبیقی باقیمانده مبنا

 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

محمدرضا کلیچ

Ansys Inc