residual-based-adaptive-mesh

شبکه تطبیقی باقیمانده مبنا

Residual Based Adaptive Mesh

در تطبیق شبکه باقیمانده مبنا، المان‌ها براساس معیار باقیمانده‌های متغیرها علامت گذاری می‌شوند. شما با استفاده از این رویکرد المان‌های واجدالشرایط برای این معیار را مشخص و مکان آن‌ها را پیدا می‌کنید. سپس بسته به نیاز می‌توانید سلول‌ها را تصحیح کرده و شبکه را تطبیق کنید.

 لازم به توضیح است که این شبکه تطبیقی از جنس شبکه تطبیقی نود آویزان (Hanging Node) است.

 

تطبیق شبکه باقیمانده مبنا در نرم افزار Fluent

اصلاح و تطبیق شبکه به روش باقیمانده مبنا در نرم افزار Fluent تنها برای حلگرهای فشار مبنا امکان پذیر است.  لذا در صورت فعال بودن حلگر چگالی مبنا این گزینه قابل استفاده نیست. تطبیق شبکه باقیمانده مبنا در Fluent طبق مراحل زیر است:

  • 1- از طریق آدرس زیر فرم Residual Register را باز کنید (شکل-1).

…Domain/Adapt/Refine_Coarsen/Cell Registers/New/Residuals

 residual-based-adaptive-mesh

شکل-1: فرم‌های تطبیق شبکه و علامت گذاری سلول‌ها با معیارهای باقیمانده معادلات (Residuals Register)

  • 2- در فرم مذکور باقیمانده معادله (معادلات) مورد نظر را انتخاب کنید.
  • 3- درصد محدوده دلخواه باقیمانده‌(ها) را برای علامت گذاری المان‌ها مشخص کنید. با تعیین این مشخصه، سلول‌هایی که مقدار باقیمانده معادلات انتخاب شده آن‌ها از مقدار تعیین شده بالاتر باشد علامت گذاری می‌شوند.
  • 4- تنظیمات را ذخیره سازی کنید تا علامت گذاری المان‌ها انجام شود (گزینه Save در فرم Residual Register).

توجه داشته باشید که می‌توانید نحوه نمایش المان‌های علامت گذاری شده را با استفاده از فرم Cell Register Display Option تغییر دهید.

 

بازگشت

مطالب مرتبط

1- تطبیق شبکه به روش نود آویزان

2- تطبیق شبکه بی سازمان چند وجهی

3- تطبیق شبکه مرز مبنا

4- شبکه تطبیقی ناحیه مبنا

5- شبکه تطبیقی متغیر مبنا

6- تطبیق شبکه محدودیت مبنا

7- تطبیق شبکه حجم مبنا

 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

محمدرضا کلیچ

Ansys Inc