تطبیق شبکه مرز مبنا

تطبیق شبکه مرز مبنا

Boundary Cell Register Grid Adaption

در تطبیق شبکه مرز مبنا، المان‌های مجاور مرز(های) منتخب علامت گذاری و اصلاح (ریز) می‌شوند. اگر پس از آنالیز اولیه به این نتیجه رسیدید که به تعداد المان‌های بیشتری در مجاورت مرز(ها) نیاز است می‌توانید از تطبیق شبکه براساس المان‌های مرزی استفاده کنید. در همین راستا ابتدا سلول‌های مجاور مرزها علامت گذاری شده و سپس اصلاح می‌شوند. تطبیق شبکه روی المان‌های مجاور مرزها از اهمیت زیادی برخوردار است چراکه بسیاری از فعل و انفعالات مهم جریان سیال اغلب در نزدیکی مرزها اتفاق می‌افتد (به عنوان مثال گرادیان‌های شدید سرعت در لایه مرزی نزدیک به دیواره). مثالی از تطبیق شبکه نزدیک لایه مرزی در شکل-1 نشان داده شده است.

تطبیق شبکه مرزی

شکل-1: تطبیق شبکه مرز مبنا

 

تطبیق شبکه مرز مبنا در Fluent

برای تطبیق شبکه بر اساس المان‌های مرزی از فرم نشان داده شده در شکل (2) استفاده می‌شود. همانطور که در این شکل نشان داده شده، برای علامت گذاری المان‌های مجاور مرزها می‌توانید معیار Boundary را در قسمت New گزینه Cell Register انتخاب کنید.

تطبیق شبکه مرزی در Fluent

شکل-2: فرم Boundary Register در GUI نرم افزار Fluent

در فرم Boundary Register نشان داده شده در شکل (2) گزینه‌های مختلفی در دسترس هستند. به عنوان  مثال گزینه Cell Distance مقدار در نظر گرفته شده برای پارامتر Number of Cell  به تعداد ردیف‌های مجاور با مرزها اشاره دارد. به عبارت دیگر اگر مقدار 2 برای Number of Cell در نظر گرفته شود دو ردیف المان مجاور به مرزهای منتخب (airfoil-down و airfoil-up) اصلاح می‌شود (شکل-3). نکته نهایی اینکه این تطبیق شبکه در خانواده تطبیق شبکه گره آویزان قرار می‌گیرد.

تطبیق شبکه در دو ردیف المان لایه مرزی

شکل-3: تطبیق شبکه المان‌های مرزی با انتخاب مقدار 2 برای پارامتر Number of Cells.

بازگشت

مطالب مرتبط

تطبیق شبکه به روش نود آویزان

تطبیق شبکه بی سازمان چند وجهی

شبکه تطبیقی ناحیه مبنا

شبکه تطبیقی متغیر مبنا

تطبیق شبکه محدودیت مبنا

شبکه تطبیقی باقیمانده مبنا

تطبیق شبکه حجم مبنا

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

محمدرضا کلیچ

Ansys Inc