پانل شرط مرزی فن خروجی exhaust fan

شرط مرزی فن خروجی

Exhaust Fan Boundary Condition

از شرط مرزی فن خروجی برای مدلسازی یک فن در مرز خروجی، با پرش فشار مشخص استفاده می‌شود. برای شبیه‌سازی این گونه مسائل باید پرش فشار فن، فشار و دمای محیط در پایین دست جریان، معلوم باشد. در این بخش چگونگی استفاده از این نوع شرط مرزی تشریح شده است.

ورودیها در شرط مرزی فن خروجی

بطور کلی ورودیهای مربوط به شرط مرزی فن ورودی عبارتست از:

 • فشار نسبی (Gauge Pressure) که بسته به انتخاب گزینهمشخصه فشار پشت (Backflow pressure Specification)، می‌تواند استاتیک یا سکون باشد

شرائط در پایین دست جریان

 • دمای سکون (برای حل معادله انرژی)
 • مشخصه فشار پشت (Backflow pressure Specification)
 • جهت جریان(Flow Direction)
 • پارامترهای آشفتگی (برای شبیه‌سازی جریانهای آشفته) در قسمت Turbulence Specification Method
 • نسبت جرمی گونه‌های شیمیایی یا کسر مولی در قسمت Species برای شبیه‌سازی جریان‌های متشکل از گونه‌های شیمیایی
 • نسبت ترکیب و واریانس (Mixture Fraction and Variance) در قسمت Species برای محاسبه احتراق غیر پیش آمیخته (Non-Premixed Combustion) یا احتراق پیش آمیخته جزئی (Partially Premixed Combustion)
 • متغیر پیشرفت (Progress Variable) در قسمت Species برای محاسبه احتراق پیش آمیخته یا پیش آمیخته جزئی (premixed or partially premixed combustion)
 • نسب حجمی فازهای ثانویه در قسمت Multiphase برای شبیه سازی جریان‌های چند فازی
 • قاب مرجع جریان پشتی (Backflow Reference Frame) که برای جریان‌های چند فازی یا امواج اکوستیک در دسترس نیست.

سایر پارامترها

 • پارمترهای تابش در قسمت Radiation برای شبیه‌سازی جریان‌های همراه با انتقال حرارت تابشی با استفاده از مدل‌های P-1، DTRM، DO، S2S و MC
 • شرائط مرزی فاز گسسته (Discrete Phase) در قسمت DPM برای محاسبه جریان همراه با فاز گسسته
 • پارامترهای جریان کانال باز (Open Channel Flow) در قسمت Multiphase برای شبیه سازی جریان‌های چند فازی به روش VOF
 • پرش فشار (Pressure Jump)

تعیین پرش فشار

در مدل فن خروجی، فن بینهایت نازک فرض شده و پرش فشار درون آن، بصورت تابعی از سرعت عبوری عمود بر فن، محاسبه می‌گردد. در شرائط جریان برگشتی، فن بصورت یک دریچه ورودی و با ضریب افت متناسب رفتار می‌کند. می‌توان پرش فشار را بصورت یک عدد ثابت یا تابع چند جمله‌ای برای فن در نظر گرفت.

بازگشت

مطالب مرتبط

شرط مرزی فن ورودی

شرط مرزی فن

تعیین پارامترهای آشفتگی در مرزها

شرط مرزی فشار خروجی

شرط مرزی جریان خروجی

شرط مرزی دبی جرمی خروجی

شرط مرزی دریچه خروجی

شرط مرزی گاز رَوی

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

محمدرضا کلیچ