شرط مرزی گونه‌های شیمیایی روی دیوار

تعیین شرایط مرزی گونه‌های شیمیایی روی دیوار

wall Species Boundary Condition

شرایط مرزی گونه‌های شیمیایی روی دیوار برای مسائل متشکل از سیالات مختلف در دسترس است. درصورتیکه جریان همراه با واکنش(های) شیمیایی باشد، قسمت Species در پانل شرط مرزی دیوار فعال می‌شود (شکل ابتدای صفحه). در این نوع مسائل اگر مسئله فاقد پدیده واکنش سطحی باشد آنگاه در قسمت Species، کادر شرایط مرزی گونه‌های شیمیایی (Species Boundary Condition) فعال است (شکل ابتدای این بخش). اما در صورت وجود واکنش سطحی، گزینه Wall Surface در پانل Species Model (شکل زیر)، فعال می‌شود.

شرط مرزی گونه‌های شیمیایی روی دیوار

فعال/غیرفعال کردن واکنش سطحی با استفاده از گزینه Wall Surface در پانل Species Model.

طبق پیش فرض نرم افزار Fluent شرط گرادیان صفر برای گونه‌های شیمیایی منظور شده است، مگر اینکه بطور مستقیم در واکنش مشارکت داشته باشند. بنابراین اگر بخواهید از شرط مرزی دیریشله (گرادیان صفر) استفاده کنید، نیازی به تغییر پیش فرض ندارید. اما اگر بخواهید کسر جرمی گونه‌های شیمیایی را مشخص کنید لازمست این مقادیر را در کادر Mass Fraction و به دقت تعیین کنید. توجه داشته باشید همانطور که در شکل بالا نشان داده شده است برای هر گونه شیمیایی مختارید که یکی از گزینه‌های Mass Fraction یا Zero Flux را انتخاب کنید.

سایر گزینه‌ها

حال اگر گزینه Wall Surface در پانل Species Model فعال گردد، آنگاه گزینه Reaction در کادر مرتبط با Species در پانل شرط مرزی دیوار ظاهر می‌گردد. با فعال سازی این گزینه لازمست بجای تعیین مقدار گونه‌های شیمیایی، مکانیزم واکنش (Reaction Mechanisem) و ضریب واش‌کوت (Washcoat) را مشخص کنید. واش‌کوت حاملی است که مواد کاتالیست در آن معلق هستند. این مهم باعث افزایش نرخ واکنش بخاطر افزایش سطح تماس می‌شود. با ضرب این ضریب در سطح واکنش، مقدار سطح واکنشگر قابل دسترس-که نرخ واکنش را بصورت خطی بهبود می‌بخشد- محاسبه می‌شود. در واقع نرم افزار Fluent واکنش‌های رخ داده در داخل ساختارهای کاتالیست را با استفاده از مفهوم ضریب واش‌کوت مدلسازی می‌کند.

شرط مرزی گونه های شیمیایی روی دیوار

تعیین مکانیزم واکنش و ضریب واش کوت روی دیوار

بازگشت

مطالب مرتبط

شرط مرزی دیوار متحرک

تعیین تنش برشی روی مرز دیوار

تعیین شرایط مرزی حرارتی دیوار

تعیین زبری سطح روی مرز دیوار

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

محمدرضا کلیچ