مبانی تولید شبکه باسازمان

The Fundamentals of

Structured Grid Generation

همانطور که گفته شد درشبکه‌های باسازمان مشخصات هر سلول را می‌توان با دو مؤلفه j , i در دوبعد و i، j و k در سه بعد برای هر شبکه مشخص نمود. برای تولید شبکه باسازمان در دو بعد لازم است یک چهارضلعی معادل (اشکالی متشکل از 4 گره انتهایی-End-) که هر ضلع آن می‌تواند متشکل از یک، دو و یا بیشتر خط یا منحنی باشد. همچنین باید تناظر یک به یک بین تعداد نودهای شبکه‌های اضلاع رو به رو وجود داشته باشت. (شکل زیر)

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام فایل آن 3-s2.0-B9780081011270000040-f04-07-9780081011270.jpg است

نام گذاری المان‌های شبکه‌های با سازمان دو بعدی و سه بعدی.

دریافت فایلstructured-GG-00

مبانی تولید شبکه بی‌سازمان

بازگشت

محمدرضا کلیچ