مبانی تولید شبکه بی‌سازمان

The Fundamentals of

Unstructured Grid Generation

تعریف شبکه بی‌سازمان، بیان مزایا و معایت آن و همچنین روش‌های اصلی تولید شبکه‌های بی‌سازمان مباحثی است که در این صفحه به آن پرداخته شده است. تولید شبکه باسازمان با مثلث بندی دلانی (ِDelaunay Triangulation) و همچنین تولید نقاط شبکه با استفاده از روش جبهه پیش‌رونده (Advanced Front Method) همراه با تابع فاصله از مهمترین روش‌های تولید شبکه بی‌سازمان به شمار می‌رود که توضیحات مفصلی راجع به آن‌ها ارائه شده است. درصورت نیاز به اصل فایل متنی می‌توانید با ما تماس بگیرید.

دریافت فایل  UNstructured-GG-00

مبانی تولید شبکه باسازمان

بازگشت

محمدرضا کلیچ