شبیه سازی جریان ناپایا ناشی از چرخش ملخ در ویدئوی زیر نشان داده شده است. برای انجام اینکار ابتدا با استفاده از نرم افزار گمبیت (GAMBIT)، یک شبکه باسازمان حول هواپیما تولید شد و سپس با لحاظ نمودن شرایط مرزی اینترفیس در اطراف تیغه‌های ملخ، دوران آن در نرم افزار فلوئنت (FLUENT) انالیز جریان وابسته به زمان انجام شد. در شبیه سازی این مسئله، حلگر فشار مبنا و مدل آشفتگی اسپالارت آلماراس (Spalart-Allmaras) از جمله مهمترن مدل‌های ریاضی استفاده شده هستند.

Propeller Effects on Aircraft Aerodynamics; Moving Reference Frames; Sliding Mesh; Interface Boundary Condition; Unsteady Compressible Flow; Ansys Gambit and Fluent Softwares. 

بازگشت

انجام شده توسط محمدرضا کلیچ