در این ویدئو، شبیه‌سازی پرش اضطراری خلبان با استفاده از نرم افزار Fluent 6.3 به نمایش در آمده است. برای حل این مسئله از حلگر چگالی مبنا، مدل آشفتگی K-E و قابلیت شبکه دینامیکی استفاده شده است. بدیهی است که حل جریان وابسته به زمان بوده و لازمست از تکنیک شبکه بندی مجدد (Re-Meshing) برای تغییر موقعیت خلبان و صندلی پران بهره برد. سرعت هواپیما 0.3 ماخ و زاویه حمله صفر درجه می‌باشد. لازم به ذکر است که از نرم افزار Gambit برای تولید شبکه اولیه استفاده شده است.

Unsteady Aerodynamics; Pilot Ejection Simulation; Ansys Fluent; Dynamic Mesh; Remeshing. f

بازگشت

انجام شده توسط محمدرضا کلیچ