Solar Automotive Aerodynamics; Structured and Unstructured Mesh Generation; Steady Incompressible Turbulent Flow; Gambit; Fluent; Ansys Results

محاسبه ضرایب آیرودینامیک یک خودرو خورشیدی که با استفاده از نرم‌افزارهای GAMBIT و FLUENT شبکه‌بندی و شبیه‌سازی شده است.

در این فعالیت مدل هندسی در نرم‌افزار گمبیت فراخوانی گردید و در اکثریت قریب به اتفاق نواحی از شبکه باسازمان و در ناحیه زیر باکس راننده خودرو از شبکه بی‌سازمان استفاده شده است. محاسبات براساس جریان تراکم ناپذیر آشفته و مدل‌های آشفتگی موجود در نرم‌افزار فلوئنت انجام گردید و نتایج در Ansys Results نمایش داده شد. نمونه‌هایی از شبکه‌ تولید شده و کانتورها را می‌توانید در ادامه مشاهده نمایید.

شبکه‌بندی و کانتور فشار روی بدنه

شبکه‌بندی و کانتور فشار روی بدنه

شبکه‌بندی و کانتور فشار روی بدنه

شبکه‌بندی و کانتور فشار روی بدنه

شبکه‌بندی و کانتور فشار روی بدنه

شبکه‌بندی و کانتور فشار زیر بدنه

شبکه‌بندی و کانتور فشار روی بدنه همراه با شبکه زمین

شبکه‌بندی و کانتور فشار روی بدنه همراه با شبکه زمین

شبکه‌بندی و کانتور فشار روی بدنه همراه با شبکه روی سطح تقارن

شبکه‌بندی و کانتور فشار روی بدنه هماره با کانتور سرعت در صفحه تقارن

اجرا شده توسط محمدرضا کلیچ