Light Aircraft Aerodynamic, Structured and Unstructured Mesh Generation, Steady Incompressible Turbulent Flow, Gambit, Fluent, Ansys Results

محاسبه ضرایب آیرودینامیک یک هواپیمای کوچک که با استفاده از نرم‌افزارهای GAMBIT و FLUENT شبکه‌بندی و شبیه‌سازی شده است.

در این فعالیت مدل هندسی در نرم‌افزار گمبیت فراخوانی گردید و در نواحی نزدیک بدنه هواپیما از شبکه باسازمان و در نواحی دور از بدنه از شبکه بی‌سازمان استفاده شده است. محاسبات براساس جریان تراکم ناپذیر آشفته و مدل‌های آشفتگی موجود در نرم‌افزار فلوئنت انجام گردید و نتایج در Ansys Results نمایش داده شد. نمونه‌هایی از شبکه‌ تولید شده و کانتورها را می‌توانید در ادامه مشاهده نمایید.

تولید شبکه باسازمان و بی‌سازمان با استفاده از نرم‌افزار گمبیت
بلوک بندی نواحی نزدیک بدنه هواپیما برای تولید شبکه باسازمان
نمایش شبکه تولید شده روی بدنه همراه با کانتور فشار

نمایش شبکه تولید شده روی بدنه همراه با کانتور فشار

نمایش شبکه تولید شده روی بدنه همراه با کانتور فشار

نمایش شبکه تولید شده روی بدنه همراه با کانتور فشار

نمایش شبکه تولید شده روی بدنه همراه با کانتور فشار

نمایش شبکه تولید شده روی بدنه همراه با کانتور فشار

نمایش شبکه تولید شده روی بدنه همراه با کانتور فشار

نمایش شبکه تولید شده روی بدنه همراه با کانتور فشار

نمایش شبکه تولید شده روی بدنه همراه با کانتور فشار

نمایش شبکه تولید شده روی بدنه همراه با کانتور فشار

نمایش شبکه تولید شده روی بدنه همراه با کانتور فشار روی بدنه و کانتور سرعت در صفحه تقارن هواپیما

 

انجام شده توسط محمدرضا کلیچ