آئرودینامیک جریان‌های تراکم ناپذیر

شبیه سازی جریان حول خودرو پراید به منظور محاسبه ضرایب آئرودینامیکی با استفاده از نرم افزار Ansys Fluent

 Flow Field Simulation of Kia Pride

 

حل میدان جریان حول قطار خودکششی ترنست رجاء با استفاده از نرم افزار Ansys Fluent

 .Flow Field Simulation of Engine-Less Train set

 

بازگشت

محمدرضا کلیچ