آئرودینامیک جریان‌های تراکم پذیر 

آئرودینامیک جریان‌های تراکم‌پذیر حول اجسام مختلف دو بعدی با توسعه یک کد کامپیوتری به روش Roe

2D external Compressible Flow Aerodynamics (Code Development). d

 

آئرودینامیک جریان‌های تراکم‌پذیر حول اجسام مختلف سه بعدی با توسعه یک کد کامپیوتری به روش Roe

3D external Compressible Flow Aerodynamics (Code Development). d

 

شبیه سازی جریان تراکم پذیر خارجی حول فضاپیمای  Arian-5  با استفاده از Ansys Fluent 

External Compressible Flow Simulation (Compressible Flow Aerodynamics) n

شبیه سازی پرش اضطراری خلبان با استفاده از نرم افزار Ansys Fluent

Pilot Ejection Simulation

 

شبیه سازی جریان تراکم پذیر خارجی حول اجسام مختلف با استفاده از Ansys Fluent

External Compressible Flow Simulation (Compressible Flow Aerodynamics) n

شبیه سازی اثر گارهای خروجی از موتور روی آئرودینامیک هواپیما (Ansys Fluent)

Exhausting Gas Effects on Aircraft Aerodynamics

 

اثر چرخش ملخ روی آئرودینامیک هواپیما (Ansys Fluent)

Propeller Spin Effects on Aircraft Aerodynamics

 

بازگشت

 

محمدرضا کلیچ